Redovisa bidrag för organisation eller antidiskrimineringsbyrå

Organisationer som har fått bidrag från oss är skyldiga att redovisa hur pengarna har använts.

Dags att redovisa bidraget

Ni ska redovisa hur ni har använt bidraget senast året efter det verksamhetsår som ni har fått bidrag för. Om ni till exempel har fått bidrag för verksamhetsåret 2014 ska ni redovisa det senast den:

 • 1 april 2015 för antidiskrimineringsverksamhet
 • 1 april 2015 för kvinnors organisering
 • 1 september 2015 för barn- och ungdomsorganisationer
 • 1 oktober 2015 för hbtq-organisationer
 • 1 oktober 2015 för etniska organisationer

Redovisningen lämnas i det digitala system där du gjorde din ansökan. Redovisningen av bidrag till barn- och ungdomsorganisationer, hbtq-organisationer och etniska organisationer lämnas i samband med ny ansökan.

Redovisa ert bidrag - länken öppnas i ett nytt fönster.

Redovisningen ska innehålla

 

För antidiskrimineringsverksamhet gäller:

 • En komplett ifylld slutrapport om hur ni genomfört verksamheten och om dess resultat.
 • En ekonomisk redovisning av hur ni har använt bidraget.
 • En revisors granskningsrapport av hur ni har använt bidraget.

För kvinnors organisering, barn- och ungdomsorganisationer, hbtq-organisationer och etniska organisationer gäller:

 • Ekonomisk redovisning (resultat- och balansräkning).
 • Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för det år som bidraget gäller.
 • Barn- och ungdomsorganisationer ska även redovisa hur bidraget har använts till medlemsföreningarna för arbetet på lokal nivå.
 • Kvinnoorganisationer som har fått etableringsbidrag ska även redovisa vilka effekter som uppnåtts under året.

För bidragsåret 2014 gäller också

 • Redovisningen ska ske enligt god redovisningssed.
 • Medlemsantalet och sammansättningen av styrelsen ska redovisas utifrån kön. - Gäller inte antidiskrimineringsverksamhet.

Betala tillbaka

De pengar som ni inte har använt under året ska ni betala tillbaka. Om bidraget inte har använts enligt myndighetens beslut eller om ni inte har lämnat in en fullständig redovisning, kan organisationen också behöva betala tillbaka hela eller delar av bidraget. Om bristerna i den ekonomiska redovisningen är stora kan det leda till att vi avslår en ny ansökan om bidrag.

Revisor ska granska och godkänna redovisningen

Redovisningen ska granskas och godkännas av en revisor. Organisationens egen revisor räcker bra så länge bidraget ni fått är mindre än 5 prisbasbelopp.

Om ni fått 5 prisbasbelopp eller mer i bidrag ska en auktoriserad eller godkänd revisor granska redovisningen.

Så stort är ett prisbasbelopp

Prisbasbelopp 2012: 44 000 kronor.

Prisbasbelopp 2013: 44 500 kronor.

Prisbasbelopp 2014: 44 400 kronor.

Prisbasbelopp 2015: 44 500 kronor.

Frågor om redovisningen

Kontakta oss gärna i god tid om ni har några frågor eller funderingar kring redovisningen.

Viktigt material