Ny ungdomspolitisk proposition

Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Det är förslaget på nytt mål i den nya ungdomspolitiska propositionen "Med fokus på unga - en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande".

Nytt mål

Ett nytt övergripande mål föreslås: "Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen". Målet ska gälla för alla statliga beslut och insatser som berör ungdomar mellan 13 och 25 år. Det nya målet ska ersätta de nuvarande målen för ungdomspolitiken

Tre prioriterade områden

Ungdomars inflytande, egen försörjning och psykiska hälsa är tre prioriterade områden. I ett handlingsprogram för perioden 2014-2017 presenteras omkring 40 nya insatser på ca 40 miljoner kronor under 2014 och 30 miljoner kronor under 2015.

Ungdomars inflytande

Exempel på insatser är stöd till skolval och insatser för att öka ungas deltagande i Europaparlamentsvalet 2014, stöd till unga politiker, och insatser för att stärka ungas demokratiska värderingar. Kommuner som arbetar på ett nyskapande sätt med att stärka ungas inflytande ska kunna ges stöd.

Egen försörjning

Arbetet för unga som varken arbetar eller studerar ska förstärkas. Ändringar föreslås i skollagen där det så kallade informationsansvaret för icke skolpliktiga ungdomar förtydligas och i stället benämns aktivitetsansvar för ungdomar. Ansvaret innebär att kommunerna har i uppgift att erbjuda de ungdomar som berörs lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand motivera till utbildning. Kommunerna föreslås få nya uppgifter att föra ett register över de ungdomar som omfattas av ansvaret och att dokumentera sina insatser på lämpligt sätt. Det föreslås att huvudmän för gymnasieskolor och gymnasiesärskolor snarast ska meddela hemkommunen om en elev utan giltigt skäl är frånvarande i betydande utsträckning.

Psykisk hälsa

För att stärka ungas psykiska hälsa aviseras bland annat en ny jämställdhetssatsning med fokus på att främja unga kvinnors och unga mäns psykiska hälsa och välbefinnande. I handlingsprogrammet ingår också ett uppdrag till Ungdomsstyrelsen att i samråd med Statens skolverk genomföra insatser för att öka skolans hbt-kompetens.

Källa: Regeringen

Nyhetsdatum: 

2014-03-14

Viktigt material