Därför får SDU avslag på sin ansökan om statsbidrag

Vi har fått frågor från medier och andra intresserade om varför Sverigedemokratisk ungdom, SDU, fick avslag på sin ansökan om statsbidrag för 2014.

Vi har fått frågor från medier och andra intresserade om varför Sverigedemokratisk ungdom (SDU) fick avslag på sin ansökan om statsbidrag för 2014.
Ungdomsstyrelsen beslutade att inte bevilja SDU bidrag efter den rutinmässiga granskning som görs av alla organisationers ansökningar. Vi har granskat deras ansökan utifrån bidragets syfte och de villkor som regelverket ställer samt genomfört en så kallad fördjupad prövning på lokal nivå.

I granskningen har vi sett att SDU:s medlemsföreningar inte kan räknas som medlemsföreningar enligt förordningens definition 6 §. De uppfyller inte villkoret om att ha antagit stadgar i demokratisk ordning. Det är inte ovanligt att vi ser att organisationer som söker bidrag hos oss för första gången inte har antagit stadgar på lokal nivå. I årets handläggning har två organisationer fått avslag på grund av att de inte har antagit egna stadgar på den lokala nivån. Det är viktigt med egna lokala stadgar för att medlemmarna ska kunna påverka och ha inflytande i sin organisation.

Den 5 februari 2014 träffade Ungdomsstyrelsen SDU för att ge organisationen möjlighet att ställa frågor om beslutet och stämma av vägar framåt. Alla intresserade organisationer som sökt statsbidrag och fått avslag får den möjligheten. SDU har lagt ut ett ljudklipp på internet med delar av samtalet. SDU menar bland annat att Ungdomsstyrelsen diskriminerar dem jämfört med exempelvis Ung Vänster som också brister i sina stadgar, enligt dokument från SDU. SDU hade haft möjlighet att korrigera sina stadgebrister om vi hade informerat dem, hävdar man vidare.

Ung Vänster har tagit emot bidrag från Ungdomsstyrelsen tidigare och granskades från början, som alla organisationer som ansökte om bidrag, enligt en äldre förordning från regeringen.

Inför beslut om 2014 års statsbidrag skrev Ung Vänsters godkända revisor i en granskningsrapport till Ungdomsstyrelsen att det antal medlemsföreningar som uppgavs i ansökan uppfyllde villkoren enligt 6 § i förordningen. Det fanns ingen anledning för Ungdomsstyrelsen att betvivla revisorns granskning.

En ny förordning för barn- och ungdomsorganisationer som styr Ungdomsstyrelsens bidragsgivning tillämpades första gången för bidragsåret 2013 och den ställer högre krav på demokratisk struktur i en organisation. Organisationer som beviljats bidrag enligt den äldre förordningen kan under en period få möjlighet att anpassa sig till det nya regelverket. Det är dock viktigt att de som prövas för ett statsbidrag för första gången redan från början motsvarar villkoren i den nya förordningen. Vi gör en så kallad fördjupad granskning av dem också på lokal nivå. Alla organisationer som tidigare har haft bidrag enligt den gamla förordningen, även Ung Vänster, kommer att genomgå en fördjupad granskning som också omfattar den lokala nivån under 2015.

Varje år genomförs en grundläggande kontroll av alla organisationer som tidigare haft statsbidrag och vart tredje år gör vi en fördjupad granskning av dessa organisationer som också omfattar den lokala nivån. Vi kommer att begära in stadgar, senaste årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelser från ett urval av de medlemsföreningar som respektive organisation redovisar som bidragsgrundande.

Ungdomsstyrelsens ståndpunkt är att reglerna för komplettering och eventuellt förlängd kompletteringstid inte hade gett SDU:s lokala föreningar tid och möjlighet att kalla till stadgeenligt utlysta extra årsmöten. Sådana hade krävts för att föreningarna skulle kunna anta stadgarna så att de motsvarar förordningens krav på lokalt inflytande. En normalstadga kan användas som hjälpmedel och underlag för att upprätta de egna stadgarna, men medlemsorganisationerna måste ha antagit stadgarna som sina egna.

Statsbidraget beräknas och fördelas utifrån hur många medlemmar och medlemsföreningar på lokal nivå som riksorganisationen har, det är därför som det är viktigt att vi kan se att en organisation har medlemsföreningar enligt förordningens definition. Då syftet med statsbidraget är att det ska gå till ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället och då den större delen av bidragen ska användas för lokal barn- och ungdomsverksamhet är det särskilt viktigt att det också på den lokala nivån finns en möjlighet påverka sin organisation.

Artikeln publicerades 2013-01-20 och har kompletterats 2014-01-29 och 2014-02-13.

Nyhetsdatum: 

2014-02-13

Viktigt material